0844621111     0844621111
Dịch vụ
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
m2 - +
Bả, sơn lót, sơn phủ
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
m2 - +
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Ngày công - +