0844621111     0844621111
Dịch vụ
Thay, tháo van vòi
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Cái - +
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Mét - +
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Lần - +
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Ngày công - +