0844621111     0844621111
Dịch vụ
Xây thô
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
m2 - +
Trát, cán sàn
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
m2 - +
Ốp
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
m2 - +
Lát
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
m2 - +
Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Ngày công - +