0844621111     0844621111

I.Điều khoản sử dụng APP/ Website - WorkerBooking.

1. Quy định chung
Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website Workerbooking.com/ app Workerbooking ( sau đây là gọi chung là nền tảng ) và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các dịch vụ của Bạn.

2. Miễn trừ

Nền tảng công nghệ được phát triển với thiện chí giúp cho việc kết nối nhanh chóng giữa khách hàng và những người thợ có tay nghề tuy nhiên không thể tránh khỏi các lỗi nhỏ có thể làm gián đoạn quá trình sử dụng. Chúng tôi không thể đảm bảo nền tảng sẽ đáp ứng hết các yêu cầu của khách hàng. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mất dự liệu, tổn thất lợi ích nào ngụ ý từ việc sử dụng nền tảng gây ra.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng
Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Workerbooking.com/ app WorkerBooking. Nếu Bạn tiếp tục truy cập nền tảng hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. Quy định sử dụng dịch vụ
Khi sử dụng Dịch vụ kết nối của chúng tôi, bên cạnh việc phải ký hợp đồng dịch vụ theo mẫu do nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi kết nối bạn đến ban hành, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ: theo hình thức tiền mặt hoặc các cổng thanh toán trực tuyến trên app.
Tuân thủ quy định của pháp luật.
Các tranh chấp xảy ra nếu có do hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.
5. Quy định về đặt ký, sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ
Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của nền tảng Workerbooking từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng Dịch vụ của nhà cung cấp từ nền tảng WorkerBooking.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã nghiên cứu kỹ càng và sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về đăng ký tài khoản, phương thức tính phí và thanh toán chi phí được đăng trên nền tảng của chúng tôi (“Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ”). Bằng việc Bạn xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản trên nền tảng WorkerBooking, Bạn đã chấp nhận bị ràng buộc thực hiện đối với các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ như vậy khi Bạn sử dụng các Dịch vụ.

Chúng tôi luôn cập nhật và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Bạn sử dụng các Dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ khi cung cấp các Dịch vụ đến các bạn.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên nền tảng WorkerBooking. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên nền tảng WorkerBooking và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Dịch vụ mới nhất.

6. Giới hạn trách nhiệm
Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, lãi chậm trả liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, mâu thuẫn, tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hoặc các tổ chức Trọng tài, tổ chức Hòa giải, các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền … liên quan đến hoặc phát sinh từ các sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

7. Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ.
Các Dịch vụ, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ và khai thác, triển khai Dịch vụ, và bao gồm cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và tất cả các phần mềm cần thiết, nguyên liệu cấu thành của Dịch vụ (“Sở hữu Trí tuệ”), được bảo vệ bởi bản quyền, quyền về thương hiệu, nhãn dịch vụ, hoặc quyền tài sản khác do chúng tôi sở hữu hoặc được sở hữu bởi bên thứ ba nào mà đã cấp quyền sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu của hàng hóa và dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các hình thức nhận diện hàng hóa, dịch vụ đặc trưng nào khác của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi Bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi, hoặc việc sử dụng của Bạn gây ảnh hưởng, cản trở, tác động xấu tới việc hoạt động bình thường của các sản phẩm và dịch vụ, uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu Người sử dụng các Dịch vụ cũng như vậy. Bạn không được tải lên, gắn vào, đăng lên, truyền đi hoặc bằng cách khác tạo sẵn bất kỳ nguyên liệu cấu thành nào gây ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản khác của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp đối với người bị nghi ngờ xâm phạm.

8. Điều khoản khác và phạm vị điều chỉnh
Luật điều chỉnh

Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản Sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản Sử dụng này.

Chấm dứt

Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Bạn hoặc bởi chúng tôi theo các trường hợp sau đây:

Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản Sử dụng này bằng cách không sử dụng các Dịch vụ nữa.

Chấm dứt bởi chúng tôi: Điều khoản Sử dụng này chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước nếu (i) theo sự quyết định của chúng tôi, Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc (ii) Pháp luật hoặc quyết định của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu chúng tôi chấm dứt Điều khoản Sử dụng.

Chấm dứt bởi nhà cung cấp dịch vụ trên website WorkerBooking.Com và ứng dụng Workerbooking: Khi bạn và nhà cung cấp dịch vụ không thỏa thuận được các điều khoản cung cấp dịch vụ giữa hai bên trước khi triển khai dịch vụ, nhà cung cấp có quyền ngưng cung cấp dịch vụ đồng thời thông báo đến bạn và Rada để biết và xử lý.

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: BookingWorker2022@gmail.com. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý

II. Quy chế hoạt động của Website và ứng dụng WorkerBooking

1. Nguyên tắc chung
Website kết nối dịch vụ WorkerBooking.com và ứng dụng WorkerBooking do Công ty TNHH TM&DV USS Việt Nam (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành.

Giấy phép đăng kí kinh doanh : 0107312259Cấp ngày : 25/01/2016
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội
Ngươi đại diện pháp luật : Mai Thị Lượt
Thành viên trên website và ứng dụng là các cá nhân cung cấp dịch vụ, thợ sửa chữa, công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa cùng người sử dụng dịch vụ có hoạt động hợp pháp và có nhu cầu sử dụng dịch vụ do nền tảng cung cấp.
2. Quy định chung - định nghĩa

A. Định nghĩa.

Dịch vụ: Là các dịch vụ kiểm tra, giúp việc, làm sạch, sửa chữa, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sử dụng xe cộ, xây lắp…, trang thiết bị điện tử, điện lạnh trong gia đình phần hoặc mềm, máy tính, thiết bị tin học… mà nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đến khách hàng mỗi khi có yêu cầu.

Giá bán (Phí dịch vụ): là chi phí mà khách hàng phải trả để sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp cho 01 (một) lần yêu cầu dịch vụ hoặc một khoảng thời gian sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. Giá bán được nền tảng tính toán sẵn là giá thành tham khảo để khách hàng căn cứ mỗi khi thương thảo giá với nhà cung cấp (  nếu thấy cần thương thảo lại) tùy vào từng trường hợp cụ thể của dịch vụ phát sinh theo điều kiện thực tế. Giá thành chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khách hàng thanh toán phí sử dụng dịch vụ trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ khi thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ.

Phí dịch vụ kết nối: Là chi phí mà nhà cung cấp dịch vụ phải trả cho nền tảng khi một đơn hàng được kết nối thành công và kết thúc thanh toán với khách hàng. Chi phí này được tính dựa trên phần trăm của chi phí dịch vụ được được nền tảng tính toán sẵn trên ứng dụng ( không bao gồm các thỏa thuận ngoài nếu có giữa khách hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ).

Kỹ thuật viên - Đối tác ( sau đây gọi chung là kỹ thuật viên ): là các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp cung cấp dịch vụ có nhu cầu sử dụng dịch vụ kết nối của Ứng dụng WorkerBooking để kết nối đến với khách hàng gần nhất dựa vào tính sẵn sàng của dịch vụ.

Khách hàng: Là người có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ, mở tài khỏa trên ứng dụng WorkerBooking để sử dụng phần mềm kết nối, theo dõi, khiếu nại, bảo hành trong quá trình sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp.

B.Nguyên tắc chung

Hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ trên nền tảng WorkerBooking được thực hiện dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không vi phạm với quy định của Pháp luật và quy định của nền tảng WokerBooking.
Mọi sản phẩm hàng hóa/dịch vụ giao dịch trên website và ứng dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của công ty và theo quy định có liên quan của Pháp luật, không thuộc trường hợp các mặt hàng cấm giao dịch, hàng lậu, hàng giả.
Đối tác và Người sử dụng khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Rada đã đồng ý với các điều khoản hoạt động, chịu trách nhiệm pháp lý với hành vi của mình và cam kết thực hiện mọi quy định liên quan.
Công ty chúng tôi cam kết xây dựng quy chế dựa trên các quy định về thương mại điện tử và tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Quy trình giao dịch
A. Quy trình dành cho Người sử dụng dịch vụ

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng nền tảng WorkerBooking (bao gồm website hoặc ứng dụng Rada trên điện thoại Android/iOS) để tìm hiểu thông tin về các vấn đề liên quan đến nhu cầu của mình nhằm xác định chính xác vấn đề, giá thành tham khảo.
Bước 2: Lựa chọn Nhóm dịch vụ sau đó tiếp tục chọn Dịch vụ có liên quan nhất đến vấn đề mình quan tâm tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ.
Bước 3: Tích cộng trử để thêm giảm số lượng từng hạng mục. Sau đó ấn tìm thợ để hệ thống tính toán tìm ra người thợ ( kỹ thuật viên ) phù hợp nhất với yêu cầu, gần vị trí bạn nhất.
Bước 4: Sau khi đã tìm được thợ thì điền các thông tin liên hệ, bao gồm Số điện thoại để liên hệ với khách hàng; Ngày giờ; Lời ghi chú hoặc lời nhắn về vấn đề mình gặp phải để gửi đến nhà cung cấp dịch vụ.
Bước 5: Chờ hệ thống kết nối đến đến kỹ thuật viên.Ngay sau khi kỹ thuật viên chấp nhận đơn hàng. Hệ thông sẽ tư động hiển thị thông tin liên lạc của 2 bên.Lúc này 2 bên sẽ làm việc với nhau chi tiết công việc, xác nhận lại về đơn giá nhân công, vật tư trước khi bắt tay vào việc.
Bước 6: Nếu khách hàng đồng ý, dịch vụ sẽ được triển khai. Trường hợp không đồng ý, khách hàng có quyền hủy đơn hàng.
Bước 7: Khi nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành cung cấp dịch vụ, khách hàng thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc thanh toán trực tiếp trên app theo các công thanh toán đã tích hợp sẵn. Khi thanh toán xong, nếu khách hàng thanh toán trực tiếp cho kỹ thuật viên thì nhà cung cấp xác nhận với hệ thống WorkerBooking dịch vụ đã hoàn thành. Nếu khách thanh toán qua app thì đơn hàng sẽ tự động hoàn thành. Hoặc nếu quá 15 ngày hệ thống cũng tự động hoàn thành đơn hàng. Lúc này đơn hàng tự động chuyển sang trang thái đang được bảo hành.
Bước 8: Nếu trong quá trình sử dụng dịch vụ khách hàng cần bảo hành thì vào lại đơn hàng và ấn nút yêu cầu bảo hành, trang thái đơn hàng sẽ ngay lập tức gửi lại đến kỹ thuật viên để xử lý.
B. Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Bước 1: Nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện cung cấp dịch vụ theo các đánh giá của Ứng dụng WorkerBooking sẽ được chấp nhận cung cấp dịch vụ, đóng tiền duy trì tài khoản ứng dụng WorkerBooking sau đó được hướng dẫn cài ứng dụng.
Bước 2: Khi có yêu cầu dịch vụ đến từ khách hàng có khoảng cách gần bạn nhất ứng dụng cung cấp dịch vụ sẽ hiển thị chuông cảnh báo để báo cho nhà cung cấp biết yêu cầu. Nhà cung cấp có một khoảng thời gian ( tối đa 30 phút) để đọc kỹ yêu cầu trước khi xác nhận kết nối với khách hàng. Sau 30 phút hệ thống tự động chuyển qua nhà cung cấp khác.
Bước 3: Khi xác nhận kết nối với khách hàng, trong khoảng thời gian ngắn nhất, kỹ thuật viên của nhà cung cấp dịch vụ tiến hành gọi điện xác nhận thông tin và trao đổi với khách hàng để nắm các vấn đề cụ thể của yêu cầu dịch vụ, tiến hành xác nhận giá sơ bộ. Trường hợp không thể thỏa thuận được với khách hàng, kỹ thuật viên cần thông báo với khách hàng rằng mình không đạt được thỏa thuận và tiến hành hủy đơn hàng.
Bước 4: Cung cấp dịch vụ
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ căn cứ vào các thông tin đã thông báo với khách hàng, có mặt đúng địa điểm, đúng thời gian đã hẹn với khách hàng ( trước 30 phút hệ thông sẽ có thông báo nhắc hẹn) sau đó tiến hành cung cấp dịch vụ.

Mọi hoạt động phát sinh chi phí so với dự toán ban đầu, kỹ thuật viên của nhà cung cấp đều có trách nhiệm thông báo với khách hàng, nếu khách hàng đồng ý mới được phép tiếp tục thực hiện.

Bước 5: Hoàn thành đơn hàng
Khi hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nhà cung cấp cần thông báo để khách hàng nghiệm thu công việc, xuất hóa đơn, biên lai dịch vụ sau đó thu tiền như đã thỏa thuận.

Khi thu được tiền từ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm hoàn thành đơn hàng trên app Workerbooking. Khi khách hàng thanh toán trên ứng dụng đơn hàng sẽ tự động được hoàn thành. Hoặc quá 15 ngày hệ thống sẽ tự động hoàn thành đơn hàng.

C. Hủy đơn hàng
Hủy bởi Khách hàng

Khi kết nối với nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp sẽ nêu phương án cung cấp dịch vụ, giá thành dự toán. Nếu khách hàng không đồng ý với phương án trên, khách hàng có thể hủy đơn hàng.

Hệ thống sẽ tự động chuyển đến nhà cung cấp khác, quy trình sẽ lặp lại theo yêu cầu của khách hàng.

Hủy bởi Nhà cung cấp

Khi kết nối với khách hàng, nhà cung cấp sẽ tiến hành gọi điện cho khách hàng để trao đổi, ước tính phương án triển khai dịch vụ, giá thành dự toán. Nếu khách hàng không đồng ý, hoặc có những yêu cầu nằm ngoài các yêu cầu được phép theo quy định, nhà cung cấp có quyền hủy đơn hàng.

D. Khiếu nại, bảo hành và chuyển nhà cung cấp
D.1 Khiếu nại

Khiếu nại là trường hợp mà khách hàng nhận thấy mất mát; dịch vụ của nhà cung cấp không đúng như cam kết, linh kiện thay thế, sửa chữa, lắp đặt hoặc cài đặt không đúng chủng loại thì có thể khiếu nại đến trung tâm điều hành:

Khiếu nại qua số điện thoại: 0844621111 (khách hàng cần cung cấp mã đơn hàng để trung tâm kiểm tra)
Khiếu nại qua ứng dụng WorkerBooking: Mở đơn hàng; Sử dụng chức năng bảo hành; Nhập vấn đề mà khách hàng phát hiện; Bấm nút gửi
Khiếu nại qua email: Khách hàng gửi thư đến Bookingworker2022@gmail.com với thư chứa nội dung vấn đề mà khách hàng phát hiện; mã đơn hàng.
Xử lý khiếu nại:

Trung tâm tiếp nhận yêu cầu khiếu nại, căn cứ vào mã đơn hàng để xác nhận đơn hàng bao gồm nhà cung cấp dịch vụ; khách hàng sử dụng dịch vụ; vấn đề phát sinh.

Kỹ thuật viên của Trung tâm tiếp nhận sẽ tiến hành tạm khóa tài khoản nhà cung cấp sau đó gọi điện đến khách hàng để nắm thông tin chi tiết sau đó sẽ gọi điện đến nhà cung cấp yêu cầu giải trình. Nếu sự việc đúng như khách hàng mô tả, ở mức độ đơn giản, nhà cung cấp được yêu cầu đền bù, khắc phục đồng thời sẽ bị phạt khóa tài khoản trong một khoản thời gian nhất định 

Trường hợp cần kiểm tra chi tiết, WorkerBooking sẽ cử kỹ thuật viên để giám định nhằm xác địch chi tiết các vấn đề phát sinh. Trường hợp trách nhiệm thuộc về nhà cung cấp và nhà cung cấp không có phương án khắc phục, hệ thống sẽ đổi nhà cung cấp khác để khắc phục vấn đề cho khách hàng mà không tính thêm chi phí đồng thời sẽ tiến hành các thủ tục làm việc với nhà cung cấp gây ra vấn đề trong một tiến trình riêng rẽ.

D.2 Bảo hành

Trường hợp dịch vụ mà nhà cung cấp triển khai gặp sự cố trong thời gian cam kết bảo hành của nhà cung cấp đã thông báo theo thông tin có sẵn trên đơn hàng hoàn toàn tự động, Khách hàng sẽ tiến hành yêu cầu bảo hành dịch vụ:

Yêu cầu qua số điện thoại: 0844621111 (khách hàng cần cung cấp mã đơn hàng để trung tâm kiểm tra)
Yêu cầu qua ứng dụng WorkerBooking ( Khuyên dùng): Mở đơn hàng; Sử dụng chức năng yêu cầu bảo hành; Nhập vấn đề mà khách hàng phát hiện; Bấm nút gửi
Yêu cầu qua email: Khách hàng gửi thư đến Bookingworker2022 với thư chứa nội dung vấn đề mà khách hàng phát hiện; mã đơn hàng.
Thông tin yêu cầu bảo hành sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ để họ thực hiện trách nhiệm bảo hành như đã cam kết để xử lý. Nhà cung cấp liên hệ khách hàng, hẹn lịch tiến hành bảo hành.

Trường hợp bảo hành quá thời gian cần thiết, khách hàng có thể khởi động tiến trình Khiếu nại với số lần không giới hạn trong thời gian vẫn còn bảo hành.

D.3 Chuyển nhà cung cấp

Chuyển nhà cung cấp khi nhà cung cấp đầu tiện nhận đơn quá lâu, lâu hơn 30 phút.
Chuyển nhà cung cấp khi hủy đơn hàng vì không đạt được thỏa thuận cung cấp dịch vụ với nhà cung cấp đầu tiên.
Chuyển nhà cung cấp khi nhà cung cấp không tiến hành bảo hành như đã cam kết (hệ thống chuyển)
Chuyển nhà cung cấp khi không giải quyết được khiếu nại khách hàng (hệ thống chuyển)
4. Quy trình thanh toán
A. Thanh toán giữa Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ:

Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ thanh toán trực tiếp đến nhà cung cấp qua các hình thức: Tiền mặt; chuyển khoản; Thanh toán điện tử tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận và thanh toán thỏa thuận giữa 2 bên.
Thanh toán trên ứng dụng Workerbooking qua cổng hỗ trợ thanh toán.
B. Thanh toán giữa Nhà cung cấp và WorkerBooking:

Nhà cung cấp duy trì tiền hoạt động tài khoản trên ứng dụng WorkerBooking, khoản tiền này sẽ được tự động trừ khi giao dịch giữa khách hàng, nhà cung cấp thành công.
Trong trường hợp Nhà cung cấp không còn hợp tác tiếp nhận dịch vụ với nền tảng nữa, WorkerBooking sẽ đối soát và hoàn lại phần tiền dư tài khoản chưa được sử dụng.
Hình thức thành toán: Tiền mặt; Chuyển khoản; Thẻ… theo quy định trước đó và thỏa thuận thời điểm đó.
5. Đảm bảo an toàn giao dịch
Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

6. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
6.1. Mục đích thu thập thông tin Khách hàng
Website WorkerBooking.Com và ứng dụng WorkerBooking sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập.

Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên Ứng dụng WorkerBooking;

Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Nền tảng mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, ứng dụng cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

6.2. Phạm vi sử dụng thông tin của Khách hàng:
Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Ứng dụng và thành viên;
Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;
Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên sàn. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;
Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Sàn có ảnh hưởng đến Khách hàng;
Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của ứng dụng nền tảng khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng;

Ứng dụng có thể yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Khách hàng.

6.3. Thời gian lưu trữ thông tin Khách hàng
Nền tảng sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.

Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi bên bộ phận CSKH, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.

6.4. Địa chỉ lưu trữ thông tin
Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ: 

CÔNG TY TNHH TM & DV USS Việt Nam
Địa chỉ: 52-54 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0107312259 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/01/2016
Email: BookingWorker2022@gmail.com
Hotline: 0844621111
6.5. Phương thức/Cách thức để Khách hàng sửa đổi thông tin các nhân trên hệ thống dữ liệu
Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của bộ phận CSKH và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân
6.6. Cam kết bảo mật thông tin Khách hàng
Nền tảng WorkerBooking cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân website;
Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị sàn có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi có sự cố xảy ra.
6.7. Đối tượng có thể được chia sẻ thông tin
Nền tảng WorkerBooking có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm