0844621111     0844621111
Thay, tháo van vòi
Mô tả dịch vụ

Đơn giá dịch vụ bao gồm toàn bộ nhân công, vật tư phụ ( ví dụ băng tan...). Không bao gồm vật tư chính phát sinh nếu có như VAN, VÒI, ĐƯỜNG ỐNG.

Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Cái - +