0844621111     0844621111
Hỗ trợ đi lại cho công việc quá nhỏ
Mô tả dịch vụ

Với các việc quá nhỏ, đơn giá nhân công theo khối lượng sẽ không đủ chí phí. Việc hỗ trợ đi lại cho người thợ đẩm bảo ngày công, việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng công việc.

Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Lần - +