0844621111     0844621111
Các việc liên quan đến thợ nước không tính được khối lượng
Mô tả dịch vụ

Các việc lặt vặt không tính được theo khối lượng. Nhân công tính theo ngày

Đơn vị tính Số lượng Giá tiền dự kiến Tổng
Ngày công - +